Rodo

Polityka prywatności

Od 25 maja 2018r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie europejskich standardów ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że dane osobowe w każdym kraju Unii Europejskiej będą przetwarzane na takich samych zasadach. W związku z wejściem w życie RODO poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

1. Dane Kontaktowe

Jako spółka ZALA K. Laskowski Spółka jawna jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Nasze dane kontaktowe to: ZALA K. Laskowski Spółka jawna, ul. Nadrzeczna 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki, mail: serwis@zala.com.pl, telefon: 25 758 82 81.

2. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez nas w następujących celach:
 • W celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na możliwości dokonywania zakupów w sklepie internetowym a także możliwości założenia Konta Klienta w sklepie internetowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • W celu wykonania ciążących na nas obowiązków tj. rozpatrywania ewentualnych reklamacji, wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO),
 • W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów takich jak informowanie o możliwości zawarcia umowy i aktualnej ofercie oraz do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Jeżeli klient nie poda danych wymaganych umową to wówczas nie będzie możliwe zawarcie umowy i zakupienie naszych towarów. Podanie danych identyfikacyjnych jest konieczne również do wystawienia dokumentów księgowych.

3. Odbiorcy danych osobowych

W związku z realizacją zawartej z Państwem umowy przekazujemy Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
 • Podmiotom i organom uprawnionym z mocy przepisów prawa,
 • Podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne oraz udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
 • Podmiotom wspierającym świadczenie przez nas usług drogą elektroniczną zapewniającym usługi płatnicze,
 • Podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, pomoc prawną, księgową,
 • Podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową.

4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, może do nas złożyć w każdej chwili wniosek w formie pisemnej bądź na adres mailowy serwis@zala.com.pl o:

 • Uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych – obejmujące informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz kopię danych,
 • Sprostowanie danych – w przypadku, kiedy dane zawierają błędy,
 • usunięcie danych, które są przetwarzane bezpodstawnie,
 • Ograniczenie przetwarzania – obejmujące wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwalnie danych,
 • Przeniesienia danych do innego administratora albo do Państwa.

Szczegółowe informacje na temat sposobu skorzystania z powyższych uprawnień znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.zala.com.pl/ bądź uzyskają Państwo pod adresem mailowym: serwis@zala.com.pl.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, może do nas złożyć w każdej chwili wniosek w formie pisemnej bądź na adres mailowy serwis@zala.com.pl o:

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wpłynięciu sprzeciwu przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego zostanie przez nas zatrzymane.

6. Zgoda

W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych na podstawie zgody (nie dotyczy to przetwarzania w celu wykonania umowy albo wykonywania obowiązków prawnych) mają Państwo prawo do cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody. W tym celu prosimy o kontakt pisemny bądź mailowy na adres: serwis@zala.com.pl

7. Okres przechowywania danych osobowych

Powierzone nam dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji zawartej umowy oraz po zakończeniu trwania umowy przez czas do upływu przedawnienia wszystkich ewentualnych roszczeń obydwu stron. W przypadku danych przetwarzanych w związku z realizacją obowiązków prawnych dane będą przetwarzane przez czas przewidziany przepisami prawa.

8. Skarga do organu nadzoru

W przypadku uznania, że w czasie przetwarzania doszło naruszenia Państwa praw, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.